AÖF Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları Nelerdir?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak
Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu düzenleme, Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınav uygulamalarına ilişkin usul ve esasları belirler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu esaslar, aşağıda adı geçen Yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır:

3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”,24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”,19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik”.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim‒Öğretim Esasları
Dersler

MADDE 3 – (1) Dersler; teorik derslerden ve atölye, laboratuvar, pratik çalışma, staj vb. uygulamalardan oluşur. Merkezî Açıköğretim, uzaktan öğretim ve yüz yüze öğretim yöntemleriyle dersler yapılabilir. Derslerin hangi yarıyılda açılacağı, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
(2) Öğrenci, güz dönemi derslerini bahar döneminde; bahar dönemi derslerini güz döneminde alamaz.

(3) Öğrenci, kurum içi/kurum dışındaki diğer yükseköğretim programlarından ders alamaz.

(4) Öğrenci, kayıtlı olduğu programda alıp başardığı bir dersin notunu yükseltmek amacıyla bu dersi tekrar alamaz.
(5) Öğrenci, programa kayıt yaptırdıktan sonra yabancı dil tercihini değiştiremez.

(6) Tüm derslerini alıp başarmış ancak 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrenciye sırasıyla son 2 güz veya son 2 bahar dönemlerinden başlanarak CC’nin altında harf notu (CD, DC ve DD) aldığı derslerinden seçim yapmasına izin verilir.

(7) Kayıtlı olduğu lisans programında ilk 4 dönemin tüm derslerini alıp başarmış ancak 2,00 “Genel Not Ortalaması”nı (GNO) sağlayamamış öğrencilerden önlisans mezunu olmak için yazılı talepte bulunanlara, Genel Not Ortalamasını yükseltmek amacıyla daha önceden aldığı CC’ nin altında harf notu (CD, DC ve DD) aldığı derslerden seçim yapmasına izin verilir.

Ders atama ve ekle-sil koşulları

MADDE 4 – (1) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılına ait yarıyılların tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz.

(2) Öğrenciye, ilgili fakülte tarafından bir yarıyılda 30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenci, toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde üst yarıyıldan ders ekleyebilir veya ilgili fakülte tarafından atanan dersleri silebilir. Ders silme, olması durumunda bir üst yarıyılın derslerinden başlanarak yapılır. Ders silme işlemi, o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez. Tüm derslerin silinmesi durumunda kayıt yenileme işlemi gerçekleşmez. Öğrenci ders ekle/sil işlemlerini, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödeme işlemi yapılıncaya kadar sadece o yarıyıl için yapabilir ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.

(3) Kayıt yenileme tarihleri arasında ödemesini tamamlayan fakat 45 AKTS kredilik limiti doldurmayan öğrenci kayıt yenileme sırasında daha önceden seçmiş olduğu herhangi bir dersi silmeksizin mazeretli kayıt tarihinde 45 AKTS’ye kadar ders ekleyebilir. Bu işlemin geçerli olabilmesi için yeni eklediği derslere ait ücreti yatırması gerekir.

(4) Lisans programlarında I. yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci, V. ve VII. yarıyıllardan; II. yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci, VI. ve VIII. yarıyıllardan; III. yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci, VII. yarıyıldan; IV. yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci ise VIII. yarıyıldan ders alamaz.
(5) Kayıt yenilemede öğrenciye öncelikle tekrar dersleri atanır ve bu dersler silinemez. Tekrar derslerin ataması 45 AKTS krediye kadar yapılabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerdeki belirli derslerin, uygulamalarına ve zorunlu stajlara devam koşulu aranır. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen devam esasları, “Program Kılavuzu”nda ve “Öğrenci Kılavuzu”nda yayımlanır. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez.
(2) İlgili birim kurulu tarafından belirlenen dersler için yüz yüze, İnternete dayalı eşzamanlı veya eşzamansız olarak ya da video konferansla verilen “Akademik Danışmanlık” hizmeti kapsamındaki derslere katılım zorunlu değildir. Ancak bu derslere katılan öğrenci, genel kuralların yanı sıra “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine uymak zorundadır.

Mali yükümlülükler

MADDE 6 – (1) Öğrenci, öğrenim gördüğü sürece 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri gereğince kayıtlı olduğu programa göre; her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı ile ilgili fakülte yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen Öğretim Gideri ve diğer mali yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Öğrencinin kaydını sildirmesi durumunda, öğrencinin daha önceden ödediği Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri
Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Önlisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi, “Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular için Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı” (AYÖS) ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan “Yurtdışı Programları Öğrenci Seçme Sınavı” sonuçlarına göre yapılır. “Dikey Geçiş Sınavı (DGS)” sonucuna göre lisans programlarına; “Yatay Geçiş” ve “İkinci Üniversite” ile de önlisans ve lisans programlarına öğrenci kabul edilir.

Kayıt şartları ve belgeleri

MADDE 8 – (1) Kayıt hakkı kazanan öğrencinin kayıt işlemi; İnternet ortamında otomatik olarak oluşturulan “İnternet Başvuru Belgesi”nin çıktısının alınıp bu belgenin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bürolarına şahsen teslimi veya Yurtdışı Kayıt Merkezlerine şahsen/posta yoluyla teslim edilmesiyle tamamlanır.

(2) Kayıt için istenen bazı belgelerin e-Devlet üzerinden doğrulanması durumunda ilgili belgeler istenmeksizin adayın kayıt işlemine devam edilir. e-Devlet üzerinden sorgulanamayan/doğrulanamayan belgelerin ise aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

(3) Kayıt belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların kaydı yapılmaz, yapılmış olsa bile iptal edilir.

(4) Kayıt belgeleri dijital ortamda saklanır. Dijital ortama kaydedilen kayıt belgelerinin basılı nüshaları imha edilir.
(5) Kayıt koşullarını yerine getirmeyen veya kaydını süresinde yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Kayıtlı öğrencinin öğrenime devam edebilmesi için güz ve bahar dönemlerinde ilgili Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında kayıt yenileme işlemini yapması gerekir. Bu tarihler dışında kayıt yenileme işlemi yapılamaz.

(2) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemindeki herhangi bir programa ilk kez kaydolanlar ile güz/bahar dönemlerinde alacağı dersi bulunmayanlar da dâhil olmak üzere kaydını yenileten öğrenci “Aktif Öğrenci”, kaydını yeniletmeyen öğrenci ise “Pasif Öğrenci” kabul edilir.

Kayıt silme

MADDE 10 – (1) Kaydını sildirmek isteyen öğrenci, şahsen veya kanuni vekili aracılığıyla Anadolu Üniversitesi AÖF Bürosuna dilekçeyle başvurur.

(2) Öğretim Gideri, Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı borcu olan öğrenci ancak borcunu ödedikten ve “Öğrenci Kimlik Kartı”/”Öğrenci Tanıtım Kartı”nı teslim ettikten sonra kaydını sildirebilir.

(3) Kayıt silme işlemi tamamlandıktan sonra bu işlem iptal edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Staj, Laboratuvar ve Uygulama Dersleri, Ders Transferi ve Muafiyet İşlemleri
Staj, laboratuvar ve uygulama dersleri

MADDE 11 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı staj uygulaması olan programlardaki öğrencilerin, yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlardaki staj çalışmalarının temel ilkelerini planlama, uygulama ve değerlendirme kurallarına ilişkin esaslar; Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Staj Yönergesi”ne göre yürütülür.

(2) Laboratuvar dersleri olan programlardaki öğrencilerin laboratuvar çalışmalarının temel ilkelerini planlama, uygulama ve değerlendirme kurallarına ilişkin esaslar; Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laboratuvar Dersleri Yönergesi”ne göre yürütülür.

(3) Uygulama dersleri olan programlardaki öğrencilerin uygulama çalışmalarının temel ilkelerini planlama, uygulama ve değerlendirme kurallarına ilişkin esaslar; ilgili Birim Yönetim Kurulu Kararına göre yürütülür.

(4) Öğrencinin laboratuvar dersine katılabilmesi için uygulama dersine katılmak istediği öğretim yılında, bahar döneminin kayıt yenileme tarihleri içinde kaydını yeniletmesi gerekir.

Ders transferi ve muafiyet işlemleri

MADDE 12 – (1) Ders transferi ve muafiyet işlemleri “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esasları”na göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dikey Geçiş, Yatay Geçiş ve İkinci Üniversite
Dikey geçiş

MADDE 13 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarına dikey geçişle kayıt yaptırmak isteyenler, ilgili mevzuat hükümlerine göre kaydedilir. 2016-2017 öğretim yılından itibaren dikey geçişle lisans öğrenimine devam etmek isteyen adaylar Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadır.

Yatay geçiş

MADDE 14 – (1) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarının, Örgün Öğretim ve Açıköğretim veya Uzaktan Öğretim Sistemi ile öğretim yapılan programlarından; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri programlarına yatay geçiş yapılabilir.

(2) Aynı Yönetmelik hükümlerine göre Anadolu Üniversitesinin Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan programlarından, örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki Genel Not Ortalamasının 3,20 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezî yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

(3) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenci, birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenen kontenjan dâhilinde bu fakültelerin bölüm/programları arasında yatay geçiş yapabilir.

İkinci üniversite

MADDE 15 – (1) Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakülteler dışında herhangi bir yükseköğretim lisans programında kayıtlı öğrenci, aynı alanda olmamak üzere Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans veya lisans programlarından herhangi birine “İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilir.

(2) Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakülteler dışında herhangi bir yükseköğretim önlisans programında kayıtlı öğrenci, aynı alanda olmamak üzere Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından herhangi birine “İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilir. Ancak lisans programlarına kayıt yaptıramaz.

(3) “ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alan KKTC üniversitelerinden mezun olan veya öğrenimine devam eden öğrenci, sınava girmeden “İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilir.

(4) “Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı”yla Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenci, sınava girmeden “İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilir.

(5) Uyruğundan biri T.C. olup yurt dışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar, sınava girmeden “İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilir.

(6) Bir yükseköğretim programından kaydı silinen, herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerde öğrenimine devam edenler “İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptıramaz.

(7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerin bir programında öğrenci iken devam ettiği alan dışındaki örgün yükseköğretim programlarından birine yerleştirilen adayların kayıtları silinmez.
(8) Bir örgün yükseköğretim programına devam edenlerden veya bu programlardan mezun olanlardan Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerin bir programına kaydolanlar, askerlik işlemleri dışında tüm öğrencilik haklarından yararlanır.

(9) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerin programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün programından kaydını sildiren öğrenci, bu durumunu belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik haklarından yararlanır.

ALTINCI BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Esasları
Sınavlar

MADDE 16 – (1) Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen “Anadolu Üniversitesi Merkezi Sınav Yönergesi” ve “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Sınav Uygulama Kılavuzu” doğrultusunda; sınavların yapılacağı tarih, saat, oturum sayısı, sınav merkezleri, “Sınavda Uygulanacak Kurallar” vb. hususlar ilgili birim/yönetim kurulu tarafından belirlenir. Sınavların en üst yetkilisi ve sorumlusu Anadolu Üniversitesi Rektörüdür. Sınavların koordinasyon ve uygulamasını, Rektör adına Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezî Müdürlüğü (AÜBAUM) yürütür.

(2) Öğrenci, sınavlara girebilmek için ilgili Fakülte tarafından belirlenen belgeleri yanında bulundurmak ve görevliler tarafından istendiğinde göstermek zorundadır. Bu belgelerden birinin eksik olması durumunda bile öğrenci sınava giremez. Öğrenci sınava girmiş olsa dahi sınavı, sınav görevlileri tarafından düzenlenen “Bireysel Sınav İptal Tutanağı”na göre ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla geçersiz sayılır.

(3) “Sınav Giriş Belgesi” ve ‘Sınavda Uygulanacak Kurallar” İnternet üzerinden yayımlanır. “Sınav Giriş Belgesi” öğrencinin adresine gönderilmez. Öğrenci, “Sınava Giriş Belgesi”nin çıktısını kendi kişisel şifresi ile Üniversitenin web sayfasındaki “Öğrenci Bilgi Sistemi”nden almakla yükümlüdür. Öğrenci, ilgili dersin sınavına “Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen yer, tarih ve saatte girmek zorundadır. Aksi takdirde öğrencinin o oturumdaki sınavı ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla geçersiz sayılır.

(4) Sınav atamaları; öğrencinin sorumlu olduğu dersler, kayıtlı bulunduğu program, yarıyıl vb. ölçütler göz önüne alınarak birbirini izleyen bir düzen içinde bilgisayar ortamında yapılır.
(5) Öğrenci sadece kayıt yaptırdığı/yenilettiği dönemde sorumlu olduğu dersin sınavlarına girebilir.

(6) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapılan önlisans ve lisans programlarının sınavları, ilgili birim yönetim kurulları tarafından belirlenen tarihlerde cumartesi ve pazar günleri yapılır. Güz döneminde cumartesi ve pazar günleri sabah oturumunda I. ve V. yarıyılların sınavları, öğleden sonra oturumunda ise III. ve VII. yarıyılların sınavları yapılır. Bahar döneminde cumartesi ve pazar günleri sabah oturumunda II. ve VI. yarıyılların sınavları, öğleden sonra oturumunda IV. ve VIII. yarıyılların sınavları yapılır.

(7) Lisans programlarında I. yarıyıldan dersi olan bir öğrenci, V. ve VII. yarıyıl derslerinin; II. yarıyıldan dersi olan bir öğrenci, VI. ve VIII. yarıyıl derslerinin; III. yarıyıldan dersi olan bir öğrenci, VII. yarıyıl derslerinin; IV. yarıyıldan dersi olan bir öğrenci ise VIII. yarıyıl derslerinin sınavlarına giremez.

Sınav engel durumları

MADDE 17 – (1) Öğrenci, “Sağlık Kurulu Raporu” ile “Sürekli Sınav Engeli” olduğunu kanıtlayan bir dilekçeyle “Sınav Merkezi Değişikliği Son Tarihi”ne kadar Anadolu Üniversitesi AÖF bürosuna başvurur, öğrencinin durumunu ilgili fakülte yönetim kurulu karara bağlar. Başvurunun kabul edilmesi durumunda öğrenci, AÜBAUM tarafından belirlenen tekli ya da toplu sınav salonunda sınava alınır.

(2) Kaza, hastalık, tedavi, hamilelik vb. “Geçici Sınav Engeli” nedeniyle özel gereksinime ihtiyacı olan ile yardımcı ihtiyacı olmasa dâhi alçı, sargı, atel, oturma simidi, splint, ek gıda, ilaç, vb. alet ve cihazları üzerinde/yanında bulundurmak zorunda olan öğrenci, “Sağlık Kurulu Raporu” ve dilekçeyle Anadolu Üniversitesi AÖF bürosuna başvurur, öğrencinin durumunu ilgili fakülte yönetim kurulu karara bağlar. Başvurunun kabul edilmesi durumunda öğrenci, AÜBAUM tarafından belirlenen tekli ya da toplu sınav salonunda sınava alınır.

(3) Sınav durumu “Sürekli Engelli” olan öğrenci, “Sağlık Kurulu Raporu”nu bir devlet veya üniversite hastanesinden almak zorundadır. “Sağlık Kurulu Raporu”nun onaylı sureti, sonraki sınavlarda da kullanılmak üzere öğrenciden alınarak arşivlenir ve yeniden rapor istenmez.

(4) Görme ve elleri engelli olan öğrenci, sınavlara okuyucu/yardımcı sınav görevlisi ile girebilir. Bu durumda öğrenci, AÜBAUM tarafından belirlenen sınav salonunda sınava girmek zorundadır.

(5) Kısmi görme engelli olan öğrenci, dilekçeyle başvurduğunda, soru kitapçığı ve/veya cevap kâğıdı en fazla 18 punto düzenlenir. Öğrenciye ayrıca Yardımcılı Engelli Gözetmeni verilmez.

Sınavların değerlendirilmesi, sonuçlarının duyurulması ve itirazlar

MADDE 18 – (1) Sınavların değerlendirilmesinde ve ders geçme sisteminde “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları” dikkate alınır.

(2) “Sınavda Uygulanacak Kurallar”, ilgili fakülte kurulu tarafından karara bağlanarak “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Kılavuzu”nda yayımlanır.

(3) Öğrenci sadece kayıt yaptırdığı/yenilettiği dönemde sorumlu olduğu derslerin sınavlarına girebilir. Bunun dışında cevap kağıdına işaretlenen derslerin sınavları değerlendirmeye alınmaz.

(4) Sınav sonuçları İnternet üzerinden yayımlanır, ayrıca öğrencinin adresine gönderilmez.

(5) Sınava/Sınav Sorularına itirazlar, sınavı takip eden 5 işgünü içinde yazılı olarak veya “Öğrenci Bilgi Sistemi” üzerinden yapılır. Sınava/Sınav Sorularına yönelik itirazlara yazılı olarak veya “Öğrenci Bilgi Sistemi” üzerinden yanıt verilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(6) Sınav sonuçlarına maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 işgünü içinde yazılı olarak veya “Öğrenci Bilgi Sistemi” üzerinden yapılır. Sınav sonuçlarına yapılan maddi hata itirazları, ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve maddi hata belirlenirse düzeltilerek “Öğrenci Bilgi Sistemi” üzerinden öğrenciye duyurulur. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
Sınav evrakının saklanması

MADDE 19 – (1) Öğrenci sınav cevap kâğıtları ve salon sınav tutanakları 2 yıl süreyle saklanır.

Diploma ve belgeler

MADDE 20 – (1) Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm derslerini başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye “Diploma (karekodlu)” ve “Diploma Eki (Diploma Supplement)” verilir. Diploma dışında geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, mezun olduğuna dair yazı gibi mezuniyeti belirten hiçbir belge verilmez.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programının ilk 4 yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan, FF, YZ ve DZ harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenci, programdan kaydını sildirmek koşuluyla önlisans diploması alabilir.

(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. Öğrenciye, mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu gösteren “Not Durum Belgesi” verilir.

(4) Lisans ve önlisans diplomalarına fotoğraf yapıştırılmaz.
(5) Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi hâlinde, mezunun talebi üzerine daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla “İkinci Nüsha Diploma” düzenlenir. “İkinci Nüsha Diploma” için ödenecek ücret, Senato tarafından belirlenir.

(6) “Diploma Ekinin (Diploma Supplement)” kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi hâlinde mezunun talebi üzerine yenisi düzenlenir.

(7) Mezunun, “Öğrenci Kimlik Kartı”nı/”Öğrenci Tanıtım Kartı”nı AÖF Bürosuna vermesi ve varsa geçmiş dönemlere ilişkin borcunu faiziyle birlikte ödemesi durumunda, diploması kendisine ya da noter kanalıyla yetkilendirdiği vekiline teslim edilir.

(8) “Mezun Kimlik Kartı” istek doğrultusunda düzenlenir. Kartın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi hâlinde talep üzerine yenisi düzenlenir. Kart için ödenecek ücret, Senato tarafından belirlenir.

(9) En az 30 AKTS kredilik ders alıp, aldığı tüm derslerini başaranlardan DNO’su 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise “Onur Öğrencisi” kabul edilir. Ancak disiplin cezası alan veya FF, YZ ve DZ harf notu olan öğrenci, belirtilen not ortalamasını sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olamaz.

(10) GNO’su 3,50 veya üzeri olan “Yüksek Onur Öğrencisi”, GNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan ise “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak disiplin cezası alan öğrenci, belirtilen GNO’sunu sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” derecesiyle mezun edilmez.

(11) Onur/Yüksek Onur Belgesi almaya hak kazanan aktif öğrenci veya mezunların belgeleri bağlı olduğu AÖF Bürosuna gönderilir.
(12) Onur/Yüksek Onur Belgesinin kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi hâlinde öğrencinin isteği doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere yenisi düzenlenir ve bağlı olduğu AÖF Bürosuna gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Ders notları, başarı durumu, başarı notu ve başarı düzeyinin değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Laboratuvar derslerine katılan ve FF harf notu alan öğrencinin laboratuvar uygulama harf notu 50 ve üzeri ise öğrenci bu dersi tekrar aldığında, yüz yüze laboratuvar uygulamalarına katılmadan sadece ara ve dönem sonu sınavlarına katılır.

(2) Öğrencinin Uzaktan Öğretim Önlisans Programları laboratuvar derslerine ve/veya sınavlarına katılabilmesi için kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Laboratuvar dersleri için öğretim gideri, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödenmez.
(3) Uzaktan Öğretim Önlisans Programlarında I., II., III. ve IV. yarıyıllarda Yükseköğretim Kurulu zorunlu dersleri dışındaki her ders için her dönem 2 ödev verilir. Uzaktan Öğretim Önlisans Programlarında ödev uygulama başarı notunun hesaplanmasında; ara sınav notunun katkısı %30, ödev uygulama notunun katkısı %20 ve dönem sonu sınavı notunun katkısı %50’dir.

(3) Uygulama dersi bulunan bölüm ve programlara kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrenci, uygulama dersini aldığı dönemde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen o derse ait öğretim giderini öder. Uygulama dersinin tekrar alınması durumunda öğretim gideri ödenmez.

(4) Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programında “Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması I‒II ve Topluma Hizmet Uygulamaları”; İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında ise “Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması ve Topluma Hizmet Uygulamaları I‒II” uygulama derslerine %90 devam koşulu vardır. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye DZ (Devamsız) harf notu verilir. Derslerin yürütülmesi, uygulama süresi, uygulamanın nasıl yapılacağı, uygulamanın değerlendirilmesi, uygulamanın yapılacağı okullar ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur.

Yürürlükten kaldırılan esaslar

MADDE 22 – (1) Anadolu Üniversitesi Senatosunun 19/12/2012 tarihli ve 13/7 sayılı Kararıyla kabul edilen “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Esaslar, 2015‒2016 eğitim‒öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Esasları Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar